Upravni odbor Predškolske ustanove "Bambi"

vlada popovic
Predsednik UO
milica karaulic
Član UO

Upravni odbor Ustanove ima sledeće nadležnosti:

 1. donosi Statut, pravila ponašanja u Ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 2. donosi predškolski program, razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
 3. odlučuje o statusnoj promeni i o promeni naziva i sedišta Ustanove;
 4. učestvuje u samovrednovanju kvaliteta rada Ustanove;
 5. usvaja izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada Ustanove;
 6. donosi odluku o proširenju delatnosti Ustanove;
 7. usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;
 8. usvaja izveštaje o radu direktora i izveštaje o radu Ustanove;
 9. razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;
 10. donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;
 11. donosi odluke po predlozima Saveta roditelja, daje odgovore na pitanja i izjašnjava se o stavovima koje mu upućuje taj organ;
 12. zaključuje s direktorom ugovor o međusobnim pravima i obavezama i anekse tog ugovora;
 13. odlučuje o pravima i obavezama direktora;
 14. daje ovlašćenje radi zamenjivanja odsutnog ili sprečenog direktora u slučaju da direktor propusti da to učini;
 15. odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;
 16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Upravni odbor svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Sednicama Upravnog odbora Ustanove prisustvuje i učestvuje u njegovom radu predstavnik sindikata u Ustanovi, bez prava odlučivanja.