Управни одбор Предшколске установе "Бамби"

Управни одбор Установе има следеће надлежности:

 1. доноси Статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Установе;
 4. учествује у самовредновању квалитета рада Установе;
 5. усваја извештај о самовредновању квалитета рада Установе;
 6. доноси одлуку о проширењу делатности Установе;
 7. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 8. усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Установе;
 9. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 10. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 11. доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
 12. закључује с директором уговор о међусобним правима и обавезама и анексе тог уговора;
 13. одлучује о правима и обавезама директора;
 14. даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да директор пропусти да то учини;
 15. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 16. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Управни одбор своје одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Управног одбора Установе присуствује и учествује у његовом раду представник синдиката у Установи, без права одлучивања.