Управни одбор Предшколске установе „Бамби“

Управни одбор Предшколске установе „Бамби“

Марко Васић

Струковни информатичар
Председник УО

Радмила Поповић

Мастер васпитач деце предшколског узраста
Заменица председника УО

Јована Савић

Дипломирани правник
Члан УО

Управни одбор Установе има следеће надлежности:

 • доноси Статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Установе;
 • учествује у самовредновању квалитета рада Установе;
 • усваја извештај о самовредновању квалитета рада Установе;
 • доноси одлуку о проширењу делатности Установе;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Установе;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
 • закључује с директором уговор о међусобним правима и обавезама и анексе тог уговора;
 • одлучује о правима и обавезама директора;
 • даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да директор пропусти да то учини;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Управни одбор своје одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова.

Седницама Управног одбора Установе присуствује и учествује у његовом раду представник синдиката у Установи, без права одлучивања.